HOME  |  LOGIN  |  CONTACT Subscribe to our news feed Follow us on Twitter   Find us on LinkedIn   Subscribe to our YouTube Channel  |  Reduce font size  Increase font size

Facilities & Cemeteries Manager

Council: Barry Town Council

County: Glamorgan

Salary: £31,371 - £33,799

 

Do you have skills in managing, developing and maintaining buildings, assets and other facilities?

Are you able to ensure regulations are met in order to deliver high standards of service?

Can you manage people and projects effectively?

Do you want to be part of a team that’s working to improve Barry?

If so,

Barry Town Council is the largest Town Council in Wales and is seeking to recruit a Facilities & Cemeteries Manager to meet its statutory obligations as a Burial Authority and manage its Cemeteries and Community Facilities.

The position is full time, 37 hours per week, permanent post

The Closing date for applications is 28 March 2019 at 4.00 pm

Interviews will be held on 4 April 2019 at the Barry Town Council Offices

Full details can be found on our website www.barrytowncouncil.gov.uk or call us for an application pack on 01446 704923 email: angieprice@barrytowncouncil.gov.uk.

 

A oes gennych sgiliau i reoli, datblygu a gofalu am adeiladau, asedau a chyfleusterau eraill?

Ydych chi’n gallu sicrhau bod rheoliadau’n cael eu bodloni er mwyn darparu safonau gwasanaeth uchel?

Allwch chi reoli pobl a phrosiectau yn effeithiol?

Hoffech chi fod yn rhan o dîm sy’n gweithio i wella’r Barri?

Os Felly,

Cyngor Tref Y Barri yw’r Cyngor Tref mwyaf yng Nghymru ac mae’n ceisio penodi Rheolwr Cyfleusterau & Mynwentydd

 er mwyn bodloni ei gyfrifoldebau statudol fel Awdurdod Claddu a rheoli ei Fynwentydd a’i Gyfleusterau Cymunedol

Mae’n swydd lawn amser, 37 awr yr wythnos, swydd barhaol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mawrth 2019 am 4.00 pm

Cynhelir cyfweliadau ar 4 Ebrill 2019 yn Swyddfeydd Cyngor Tref Y Barri

Ceir manylion llawn ar ein gwefan www.barrytowncouncil.gov.uk  neu ffoniwch ni i gael pecyn cais ar 01446 704923 e-bost: angieprice@barrytowncouncil.gov.uk

 

 

 

Principal Sponsor

Principal Sponsor
  • Post to:
  • twitter logo