Opportunities

General Info

Council: Pontypridd Town Council

County: Glamorgan

Salary: SCP 24-31 (£28,672 - £34,728) – Full time with flexible working (consideration will be given to 30 hours per week pro rata)

Closing date: 01/09/2021 17:00

Assistant Clerk and Deputy Responsible Financial Officer

Applications must be returned by 01/09/2021 17:00

As part of our succession and forward planning, Pontypridd Town Council is seeking to appoint an innovative, forward-thinking person to assist the Chief Executive/Town Clerk in managing the Council’s statutory requirements.

The successful candidate will, in the absence of the Chief Executive/Town Clerk undertake the respective duties and will advise the Council on, and assist in, the formation of policies in respect of the Council’s activities. On occasions the Assistant Clerk/Deputy RFO will produce and present reports for Members to enable them to take effective decisions and will then assist the Chief Executive/Town Clerk in implementing those decisions.

The ideal candidate will have experience of working in local government and have experience in managing staff together with influencing and communications skills.

The appointed person will also be the Deputy “Responsible Financial Officer” and will work alongside the Chief Executive/Town Clerk and the Council’s Accountant in ensuring that all financial records of the Council and administration of the Council’s finances can be effectively audited on an annual basis.

The post of Assistant Clerk/Deputy RFO is challenging and duties will require occasional evening and weekend working which is reflected in the salary being offered. If you feel you meet these requirements then we would like to hear from you.

Salary Scale: SCP 24-31 (£28,672 – £34,728) – Full time with flexible working (consideration will be given to 30 hours per week pro rata)

Opportunity to join the Local Government Pension Scheme.

Closing Date: Wednesday 1st September 2021 (5pm)

Please complete the application form which should be accompanied by a covering letter and CV (max 3 pages).

Interviews are currently planned to take place on 8th and/or 9th September 2021.

Job Description, Person Specification and Application Form can be downloaded from the Council’s website: www.pontypriddtowncouncil.gov.uk or are available by emailing the Town Council: info@pontypriddtowncouncil.gov.uk


Apwyntiad Clerc Cynorthwyol a Dirprwy Swyddog Ariannol Cyfrifol

Fel rhan o’n holyniaeth a’n cynllunio ar gyfer y dyfodol, mae Cyngor Tref Pontypridd am benodi person arloesol a blaengar i gynorthwyo’r Prif Weithredwr/Clerc y Dref i reoli gofynion statudol y Cyngor.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, yn absenoldeb y Prif Weithredwr / Clerc y Dref yn ymgymryd â’r priod ddyletswyddau ac yn cynghori’r Cyngor ac yn cynorthwyo wrth ffurfio polisïau ynghylch gweithgareddau’r Cyngor. Ar rai adegau bydd y Clerc Cynorthwyol/ Dirprwy SAC yn cynhyrchu a chyflwyno adroddiadau i’r Aelodau i’w galluogi i wneud penderfyniadau effeithlon, ac yna’n cynorthwyo’r Prif Weithredwr/Clerc y Dref i weithredu’r penderfyniadau hynny.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn llywodraeth leol a phrofiad o reoli staff a hefyd â sgiliau darbwyllo a chyfathrebu effeithlon.

Bydd y person gaiff ei h/apwyntio hefyd yn gweithio fel ‘’Swyddog Ariannol Cyfrifol’’ ochr yn ochr â’r Prif Weithredwr/Clerc y Dref a Chyfrifydd y Cyngor gan sicrhau y bydd holl gofnodion y Cyngor a gweinyddiaeth gyllidol y Cyngor yn gallu cael eu harchwilio’n effeithio yn flynyddol.

Mae swydd y Clerc Cynorthwyol/Dirprwy SAC yn un heriol a’r dyletswyddau’n gofyn yn achlysurol am weithio  nosweithiau a phenwythnosau, a hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cyflog a gynhigir. Os ydych yn tybio eich bod yn cwrdd â’r gofynion hyn, yna byddwn yn falch i glywed gennych.

Graddfa Gyflog: SCP 24-31 (£28,672 – £34,728) – Llawn amser ac oriau hyblyg  (bydd ystyriaeth yn cael ei roi i 30 o oriau wythnosol pro rata)

Cyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher, Medi 1af, 2021 (5pm)

Llenwch y ffurflen gais yng nghyd â llythyr eglurhaol a CV (mwyafrif: 3 tudalen). Bydd y cyfweliadau gobeithio’n digwydd ar Fedi 8fed a/neu 9fed, 2021.

Gellir lawrlwytho’r Disgrifiad Swydd, Manylyn Person a’r Ffurflen Gais o wefan y Cyngor: www.pontypriddtowncouncil.gov.uk neu ar gael drwy e-bostio Cyngor y Dref: info@pontypriddtowncouncil.gov.uk