Council: Llangoedmor Community Council

County: Ceredigion

Salary: Pro rata LC1 8 to LC2 20 (Full time equivalent £24702 to £30296)

Closing date: 02/01/2024

Clerk and Responsible Officer / Clerc a Swyddog Cyfrifol

Applications must be returned by 02/01/2024

Hours: Part time – 10 hours per week including some evening working

Salary range: Pro rata LC1 8 to LC2 20 (Full time equivalent £24702 to £30296)

Closing date: 02-01-24

The Council reserves the right to extend the application closing date

The Council is looking to appoint a clerk to administer its work and finances.

Working mainly from home (approved working from home allowance paid) the successful candidate will be expected to attend evening meetings and will also need to be able to attend site visits and events, within the community area as required.

Holding a responsible legal and public position, the clerk will administer the Council’s affairs and ensure that the Council’s instructions are carried out in relation to its duties as a local authority.

The successful applicant will advise the Council in the formation of its overall policies and activities. In particular, the production of all the relevant information required for both making and implementing effective decisions.

As Responsible Financial Officer the clerk will administer the Council’s accounts and ensure a budget is set and monitored.

The ideal applicant will have administrative and financial experience. IT Skills are essential. Welsh language skills are desirable but not essential.

Prior experience of working as a Town or Community Council Clerk is not essential but any local government or administrative experience would be looked on favourably.

The job description and person specification may be found here

Expressions of interest (in the form of a CV and covering letter) are invited and should be addressed to the Chairman, Cllr Iwan Davies and e-mailed to [email protected], clearly marked confidential.


Rhan amser: 10 awr yr wythnos gan gynnwys ychydig waith gyda’r hwyr

Ystod cyflog: Pro rata LC1 8 i LC2 20 (Amser llawn cyfatebol £24702 i £30296)

Dyddiad cau: 02-01-24 Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i ymestyn dyddiad cau’r cais

Mae’r Cyngor yn dymuno penodi clerc i weinyddu ei waith a’i gyllid.

Bydd y clerc yn gweithio gartref yn bennaf (telir lwfans wedi ei gymeradwyo am weithio gartref) a disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn bresennol mewn cyfarfodydd gyda’r hwyr .Bydd angen hefyd iddo/iddi allu mynd ar ymweliadau safle ac i ddigwyddiadau o fewn ardal y gymuned yn ôl y gofyn.

Fan fod hon yn swydd gyfrifol gyfreithiol a chyhoeddus, bydd y Clerc yn gweinyddu materion y Cyngor ac yn sicrhau bod cyfarwyddiadau’r Cyngor yn cael eu cyflawni mewn cysylltiad â’i ddyletswyddau fel awdurdod lleol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynghori’r Cyngor wrth lunio’i bolisiau cyffredinol  a’i weithgareddau, ac yn benodol wrth wneud a gweithredu penderfyniadau effeithiol.

Fel Swyddog Ariannol Cyfrifol, bydd y Clerc yn gweinyddu cyfrifon y Cyngor ac yn sicrhau bod cyllideb yn cael ei gosod a’i monitro.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brodiad gweinyddol ac ariannol. Mae sgiliau TG yn hanfodol. Mae sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Nid yw profiad blaenorol fel Clerc Cyngor Tref neu Gymuned yn hanfodol, ond byddai unrhyw brofiad mewn llywodraeth leol yn cael ei ystyried yn fantais.

Mae disgrifiad o’r swydd a manylion y person i’w gweld yma

Gwahoddir ymgeiswyr i fynegi diddordeb (ar ffurf CV a llythyr cyflwyno) a’u cyfeirio at  y Cadeirydd, y Cynghorydd Iwan Davies, a’u hanfon fel neges e-bost at [email protected] wedi ei marcio’n glir yn gyfrinachol.