Council: Cwarter Bach Community Council/Cyngor Cymuned Cwarter Bach

County: Carmarthenshire

Salary: LC2 SCP18-28 on NALC Clerks Scale pro rata dependent on qualifications and experience

Closing date: 30/10/2020

Clerk to Community Council & Responsible Financial Officer

Applications must be returned by 30/10/2020

Job Title:  Community Council Clerk/Responsible Financial Officer
Council Name:  Cwarter Bach Community Council/Cyngor Cymuned Cwarter Bach
County: Carmarthenshire
Salary: LC2 SCP18-28 on NALC Clerks Scale pro rata dependent on qualifications and experience
Hours of work: 20 hours per week, with a possibility of increase on review
Closing Date: 30/10/20

About the Post

We are seeking an enthusiastic, experienced and committed individual to work with a community council committed to serving its community in difficult times.  Cwarter Bach Community Council is embarking on a challenging process of development and modernisation, having recently acquired several public spaces through the asset transfer process (including parks, recreation areas and footpaths), and we are actively seeking substantial grant support from statutory and third sector organisations to further develop services and facilities for all members of our community.  We expect the role of Clerk to the Council to grow and develop alongside the community council.

The successful candidate will ideally have experience in local government and a relevant qualification (e.g. CiLCA) or be willing to work towards one.  Excellent verbal and written communication skills in Welsh and English are required, as 68.7% of the population are Welsh speakers, the highest proportion in Carmarthenshire.

The hours of work are 20 hours per week and flexibility is required to cover evening meetings.  The job will be regularly reviewed and there will be scope for increasing hours and responsibilities as needed.

The new clerk will work from home, with necessary office equipment supplied by (and the property of) the council, with due regard to health and safety at work, and financial compensation for the arrangement.  The need for a community council office is under consideration and if established, will become the main workplace.

Pay and conditions will conform to the National Agreement on Salaries and Conditions of Service of Local Council Clerks in England and Wales 2004 (NALC, SLCC and adopted by One Voice Wales).  The successful candidate will be able to join or continue with the Local Government Pension Scheme.

About Cwarter Bach

Cwarter Bach is a semirural area at the foot of the Black Mountain in the Brecon Beacons National Park, comprising the villages of Upper Brynaman, Rhosaman, Cefnbrynbrain and Ystradowen.  The population is 2,857 (2011 Census) and the current precept is just over £104,000.  There are three wards, Brynamman, Cwarter Bach and Llynfell, with approximately equal numbers in each ward.  There is a Welsh medium primary school serving several villages in the area (Ysgol Gynradd Brynaman) and other facilities include two community centres (Canolfan y Mynydd Du/Black Mountain Centre in Upper Brynaman and Ystradowen Community Centre in Ystradowen)  and a volunteer run public cinema.  Cwarter Bach has a fascinating history and you can find more information about this beautiful and interesting area on our community council website.

How to Apply

Please email our present clerk, Mr Alan Pedrick, for an application pack on [email protected].  The closing date for applications is 30th October 2020.

 

Hysbyseb am Glerc a Swyddog Cyllidol yn gyfrifol am Gyngor Cymuned Cwarter Bach

Teitl y Swydd:  Clerc Cyngor Cymuned/Swyddog Cyfrifol am Gyllid
Enw’r Cyngor:  Cyngor Cymuned Cwarter Bach
Sir:  Caerfyrddin
Cyflog: LC2 SCP18 – 28 pro rata yn ôl cyfran Graddfa Clerc yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad
Oriau Gwaith:  20awr yr wythnos, gyda phosibilrwydd o ychwanegiad wedi adolygiad
Dyddiad Cau:  30/10/2020

Y Swydd:

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, profiadol ac ymroddedig i weithio gyda Chyngor Cymuned sydd yn ymrwymo i wasanaethu y gymuned mewn dyddiau anodd.Mae Cyngor Cymuned Cwarter Bach yn ymgymryd â sialens datblygu a moderneiddio newydd gan fod nifer o asedau cyhoeddus wedi dod i’w meddiant yn ddiweddar, gan gynnwys parciau, ardaloedd adloniant a llwybrau. Rydym yn y broses o geisio cael grantiau cynnal sylweddol oddi wrth gyfundrefnau trydydd sector a stadudol i ddatblygu’n bellach gwasanaethau a chyfleusterau i holl aelodau’r gymuned gan fyw yn y gobaith o weld rôl y clerc yn datblygu ochr yn ochr â’r cyngor.

Yn ddelfrydol mi fydd gan yr ymgeisydd llwyddianus brofiad o lywodraeth leol a chymhwyster perthnasol (e.e. CILCA) neu bod yn barod i weithio tuag at un. Rhaid i’r ymgeisydd llwyddianus  gael cymwysterau cyfathrebu o safon uchel yng Nghymraeg a Saesneg gan fod 68.7% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg (Cyfrifiad 2011) – y cyfartaledd uchaf yn Sir Gaerfyrddin.

Rhaid cael hyblygrwydd o fewn yr 20 awr yr wythnos ar gyfer cyfarfodydd gyda’r hwyr. Fe adolygu’r y swydd yn gyson ac fe fydd cyfle i ehangu’r oriau gwaith os bydd taro.

Fe fydd y clerc newydd yn gweithio o adre’ gyda’r offer swyddfa pwrpasol yn cael ei ddarparu gan y cyngor (ond yn eiddo i’r cyngor). Rhoddir ystyriaeth i iechyd a diogelwch o fewn y gweithle a digollediad am y trefniant. Mae ystyriaeth ariannol yn cael ei rhoddi ar hyn o bryd er mwyn sefydlu swyddfa bwrpasol, gan obeithio mae hwn fydd y prif weithle, maes o law.

Mi fydd telerau gwaith a chyflog yn cydymffurfio â’r Cytundeb Cenedlaethol ar Daliadau ac Amodau Gwasanaeth Clercod Cyngor Leol yn Lloegr a Chymru 2004 a fabwysiadwyd gan Un Llais Cymru. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddianus yn medru ymuno â,neu cario ymlaen â, Chynllun Pensiwn Lleol y Llywodraeth.

Cwarter Bach:

Mae Cwarter Bach yn ardal lled-wledig ar odre’r Mynydd Du o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac yn cynnwys pentrefi Brynaman Uchaf, Rhosaman, Cefnbrynbrain ac Ystradowen. Poblogaeth o tua 2,857 (Cyfrifiad 2011) gyda presept o £104,000. Tair Ward sef Brynaman, Cwarter Bach a Llynfell gyda phoblogaeth gymharol agos,  ymhob un, sydd o fewn Cwarter Bach. Mae Ysgol Gynradd, Cyfrwng Cymraeg, Brynaman Uchaf yn gwasanaethu nifer o bentrefi cyfagos. Mae yna ddwy ganolfan, y naill ym Mrynaman Uchaf a’r llall yn Ystradowen yn gwasanaethu’r ardal a Sinema foethus, sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr. Mae Cwarter Bach â hanes ddiddorol iawn iddi a medrwch gael rhagor o wybodaeth oddi ar wefan Cyngor Cwarter Bach.

E-bostiwch y clerc presennol, Mr Alan Pedrick ar [email protected] i gael pecyn cais.

Dyddiad cau y ceisiadau ydyw 30 HYDREF 2020.