Opportunities

General Info

Council: Mold Town Council

County: Flintshire

Salary: Salary Scale Scp. 33 – Scp. 41 (£37,568 - £45,648) (depending upon experience and qualifications)

Closing date: 03/07/2022 23:59

Town Clerk and Finance Officer

Applications must be returned by 03/07/2022 23:59

Mold is a traditional market town in Flintshire NE Wales with a population of 10,500.

With the retirement of the Town Clerk and Finance Officer, the Council is seeking to appoint an innovative Town Clerk, with suitable experience, to take responsibility for all aspects of the management, functions and responsibilities of the Council.

Our current budget is in the region of £439,000. Candidates must have a sound knowledge of local government legislation and procedures, hold a relevant professional qualification and the successful applicant will hold the Certificate in Local Council Administration (CiLCA) or be willing to work towards obtaining it.

The Council provides a number of services, activities and events and works with many partners.

The closing date for the receipt of applications is midnight, 3 July 2022; interviews are planned for 12 July 2022.

Please request an application pack from townclerk@moldtowncouncil.org.uk.

If you wish to have an informal discussion about the post, please contact Ian Jones on 01352 751819 or townclerk@moldtowncouncil.org.uk.


Tref farchnad draddodiadol yn Sir y Fflint, Gogledd-ddwyrain Cymru, yw’r Wyddgrug gyda phoblogaeth o 10,500.

Gan fod Clerc a Swyddog Cyllid y Dref yn ymddeol, mae’r Cyngor yn dymuno penodi unigolyn arloesol i fod yn Glerc a Swyddog Cyllid y Dref, sydd â phrofiad addas, i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am bob agwedd ar faes reoli, swyddogaethau a chyfrifoldebau’r Cyngor.

Mae ein cyllideb gyfredol yng nghyffiniau £439,000. Rhaid i ymgeiswyr fod â gwybodaeth gadarn o ddeddfwriaeth a gweithdrefnau llywodraeth leol, gyda chymhwyster proffesiynol perthnasol a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dal y Dystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol (CiLCA) neu fod yn barod i weithio tuag at ei chael.

Mae’r Cyngor yn darparu nifer o wasanaethau, gweithgareddau ac achlysuron ac mae’n gweithio gyda llawer o bartneriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner nos 3 Gorffennaf 2022; trefnwyd cyfweliadau ar   12 Gorffennaf 2022.

Gofynnwch am becyn gwneud cais o townclerk@moldtowncouncil.org.uk

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol ynghylch y swydd, cysylltwch â Ian Jones ar 01352 751819 neu townclerk@moldtowncouncil.org.uk