Opportunities

General Info

Council: Beaumaris Town Council

County: Anglesey

Salary: S.C.P 36 – 39 £38,813 - £ 41,675

Closing date: 10/01/2020

Town Clerk and Responsible Financial Officer

Applications must be returned by 10/01/2020

Beaumaris is one of the five towns on Anglesey with a population of approximately 2000 (2011 census). The town is comprised of three wards, which are represented by 14 councillors.

The Council is seeking to appoint a dynamic and forward-thinking Town Clerk who can manage the council’s statutory and financial requirements and lead the council in its further development promoting the interests of the town. The ideal candidate will be an excellent communicator who can demonstrate strong governance and financial management skills with the ability to think strategically and laterally. The role demands good leadership and the successful candidate will have a proven track record in senior administrative and financial management.

Local Government experience and having the Certificate in Local Council Administration (CiLCA) is desirable but not essential to applicants. However, the successful candidate will be expected to study and obtain the CiLCA qualification within 18 months of appointment; this is supported and funded by the town council.

The post is full-time (37 hours per week) and qualifies for membership of the Local Government Pension Scheme.

The post of Town Clerk is demanding and duties will require attending evening meetings and events and occasional weekend working.

This is a fantastic opportunity for the successful candidate to make a real difference to the local community.

Knowledge and the use of the Welsh language is also desirable.

The closing date for receipt of applications is 12 noon on Friday, 10 January 2020

Please obtain an application pack from the Chair of the Audit & Personnel Sub-Committee, Mike Sarsfield on mikesarsfield@mikesarsfield.co.uk

 

Cyngor Tref Beaumaris

 

Penodi Clerc Tref a Swyddog Cyllid Cyfrifol

 

Mae Beaumaris yn un o’r pum tref sydd ar Ynys Môn, ac mae ganddi boblogaeth o tua 2,000 (cyfrifiad 2011). Mae tair ward yn y dref, sy’n cael eu cynrychioli gan 14 o gynghorwyr.

Mae’r Cyngor eisiau penodi Clerc Tref brwdfrydig a blaengar sy’n gallu rheoli gofynion statudol ac ariannol y Cyngor, ac arwain y Cyngor yn ei ddatblygiad pellach wrth fynd ati i hybu buddiannau’r dref yn y dyfodol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu cyfathrebu’n dda ac yn meddu ar sgiliau rheoli arian a llywodraethu cadarn, yn ogystal â’r gallu i feddwl yn strategol ac yn ochrol. Mae angen sgiliau arwain da ar gyfer y rôl a bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad amlwg o weinyddu a rheoli arian ar lefel uwch.

Mae profiad o weithio mewn Llywodraeth Leol a Thystysgrif Gweinyddiaeth Llywodraeth Leol (CiLCA) yn ddymunol ond ddim yn hanfodol. Fodd bynnag, bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus astudio a derbyn y cymhwyster CiLCA cyn pen 18 mis o benodiad; bydd y Cyngor Tref ariannu hyn ac yn cynnig cymorth.

Mae’n swydd amser llawn (37 awr yr wythnos) a bydd deiliad y swydd yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Mae swydd y Clerc Tref yn waith dyrys, a bydd y dyletswyddau yn cynnwys mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau gyda’r nos, a gweithio ar y penwythnos o bryd i’w gilydd.

Mae hwn yn gyfle gwych i’r ymgeisydd llwyddiannus wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y gymuned leol.

Mae gwybodaeth am y Gymraeg a’r gallu i’w defnyddio hefyd yn ddymunol.

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw Hanner Dydd, dydd Gwener, 10 Ionawr 2020.

Gallwch gael pecyn ymgeisio gan Cadeirydd yr Is-Bwyllgor Archwilio a Phersonél, Mike Sarsfield, mikesarsfield@mikesarsfield.co.uk