Council: MACHYNLLETH TOWN COUNCIL

County: Powys

Salary: Point SCP 35-38. Pro rata 27 hours per week (21.57-£23.15ph)

Closing date: 10/11/2023

Town Clerk/ Responsible Finance Officer – Clerc y Dref / Swyddog Cyllid Cyfrifol

Applications must be returned by 10/11/2023

Salary: NALC Salary Scale Point SCP 35-38. Pro rata 27 hours per week (21.57-£23.15ph).

An exciting opportunity has arisen to lead a small team of five along with café staff numbering a minimum of 4 depending on the season. The Facilities Manager line manages the staff running the building including the café.

The Town Council has an office within Y Plas which rents out other office space, a large hall and other rooms for activities and events. Y Plas has a café and grounds including areas leased to the rugby club, the football club, a local nursery, a community garden and a local farmer. There is also a playground, one of two managed allotments, a pump track and small Astro turf pitch.

The Council is responsible for the impressive town clock, war memorial and public toilets.

Machynlleth is a market town in North Powys with a population of around 2,300 in the Dyfi Biosphere at the gateway to Snowdonia National Park. It has a Museum of Modern Art (MOMA), many lively, independent shops and a successful weekly market run by The Council. There is a flourishing cultural life with music, literary and comedy festivals in the town.

Duties will include:

 • To manage the strategic direction of the Town Council and marketing campaigns
 • To oversee the budgetary process
 • Engage the local community and community groups for the benefit of the town and its residents
 • Work constructively with elected members and officers and provide sound advice to the Council
 • Manage the day-to-day affairs of the council
 • Attend meetings of the Council and its Committees
 • Ensure that Minutes of all meetings are taken, produced for approval by Council, Committee or Sub Committee and then kept safely
 • Advise the Council on its legal powers for any action that it may wish to undertake
 • Ensure that all properly resolved matters and adopted policies of the Council are followed and appropriate action taken and to develop new policies
 • Undertake staff appraisals in order to lead manage and nurture staff
 • To be responsible for the conducting of Health and Safety risk assessments in accordance with the act
 • Identify and to bring to the attention of the Council changes that may be required in Council policy and practice in the light of new legislation
 • To oversee progression of projects undertaken by the Council and maximise income from partnerships, external funding and sponsorship
 • To have overall responsibility for the management and maintenance of the land and buildings that are the responsibility of the Council.
 • To research projects for consideration of the Town Council.

The candidate must hold (or must obtain within 12 months) the Certificate in Local Council Administration.

For more details and the job description please email [email protected] or by post send to Town Clerk, Machynlleth Town Council, Y Plas, Aberystwyth Road, Machynlleth, SY20 8ER or by telephone on 01654 702571.

Closing date for applications is November 10th 2023

Interviews will be held mid/late November.

Clerc y Dref / Swyddog Cyllid Cyfrifol

Cyflog: Pwynt Graddfa Gyflog NALC SCP 35-38. Pro rata 27 awr yr wythnos (£21.57-£23.15ph).

Mae cyfle cyffrous wedi codi i arwain tîm bychan o bump ynghyd â staff caffi yn rhifo o leiaf 4 yn dibynnu ar y tymor. Y Rheolwr Cyfleusterau sy’n rheoli’r staff sy’n rhedeg yr adeilad gan gynnwys y caffi.

Mae gan y Cyngor Tref swyddfa yn Y Plas sy’n rhentu swyddfeydd eraill, neuadd fawr ac ystafelloedd eraill ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau. Mae gan Y Plas gaffi a thiroedd gan gynnwys ardaloedd ar brydles i’r clwb rygbi, y clwb pêl-droed, meithrinfa leol, gardd gymunedol a ffermwr lleol. Mae yna hefyd faes chwarae, un o ddau randir a reolir, trac pwmpio a chae Astro turf bach.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gloc trawiadol y dref, y gofeb ryfel a’r toiledau cyhoeddus.

Mae Machynlleth yn dref farchnad yng Ngogledd Powys gyda phoblogaeth o tua 2,300 ym Biosffer Dyfi wrth y porth i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae ganddi Amgueddfa Celf Fodern (MOMA), llawer o siopau bywiog, annibynnol a marchnad wythnosol lwyddiannus sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor. Mae bywyd diwylliannol llewyrchus gyda gwyliau cerdd, llenyddol a chomedi yn y dref.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys:

 • Rheoli cyfeiriad strategol y Cyngor Tref ac ymgyrchoedd marchnata
 • Goruchwylio’r broses gyllidebol
 • Ymgysylltu â’r gymuned leol a grwpiau cymunedol er budd y dref a’i thrigolion
 • Gweithio’n adeiladol gydag aelodau etholedig a swyddogion a rhoi cyngor cadarn i’r Cyngor
 • Rheoli materion y cyngor o ddydd i ddydd
 • Mynychu cyfarfodydd y Cyngor a’i Bwyllgorau
 • Sicrhau bod Cofnodion pob cyfarfod yn cael eu cymryd, eu cynhyrchu i’w cymeradwyo gan y Cyngor, Pwyllgorau neu Is-bwyllgorau ac yna eu cadw’n ddiogel
 • Cynghori’r Cyngor ar ei bwerau cyfreithiol ar gyfer unrhyw gamau y gallai ddymuno eu cymryd
 • Sicrhau bod yr holl faterion sydd wedi’u datrys yn gywir a pholisïau mabwysiedig y Cyngor yn cael eu dilyn a bod camau priodol yn cael eu cymryd a datblygu polisïau newydd
 • Cynnal gwerthusiadau staff er mwyn arwain, rheoli a meithrin staff
 • Bod yn gyfrifol am gynnal asesiadau risg Iechyd a Diogelwch yn unol â’r Ddeddf
 • Nodi a dwyn i sylw’r Cyngor newidiadau y gall fod eu hangen ym mholisïau ac arferion y Cyngor yng ngoleuni deddfwriaeth newydd
 • Goruchwylio datblygiad prosiectau a gyflawnir gan y Cyngor a gwneud y mwyaf o incwm o bartneriaethau, cyllid allanol a nawdd
 • Bod â chyfrifoldeb cyffredinol am reoli a chynnal y tir a’r adeiladau sy’n gyfrifoldeb y Cyngor.
 • Ymchwilio i brosiectau i’w hystyried gan y Cyngor Tref.

Rhaid i’r ymgeisydd feddu ar Dystysgrif mewn Gweinyddu Cynghorau Lleol (neu rhaid ei chael o fewn 12 mis).

I gael rhagor o fanylion a disgrifiad swydd, e-bostiwch [email protected] neu drwy’r post anfonwch at Clerc y Dref, Cyngor Tref Machynlleth, Y Plas, Ffordd Aberystwyth, Machynlleth, SY20 8ER neu dros y ffôn ar 01654 702571.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Tachwedd 10ed 2023

Cynhelir cyfweliadau ddiwedd mis Tachwedd.