Council: Radyr & Morganstown Community Council

County: Cardiff

Salary: NJC scale point 24 to 28 (£33,024 to £36,648) pro-rata

Closing date: 18/03/2024

Senior Clerk & Responsible Financial Officer (P/T)

Applications must be returned by 18/03/2024

Council: Radyr & Morganstown Community Council

County: Cardiff

Salary: NJC scale point 24 to 28 (£33,024 to £36,648) pro-rata.

Radyr & Morganstown Community Council is looking to appoint a self-motivated and well-organised individual who will be able to bring experience to the position of Senior Clerk and Responsible Financial Officer.

This is a part-time post of 23 hours per week, working primarily from our office at the Old Church Rooms (Radyr) but with some home working allowed, subject to the business needs of the Council and with some regular evening meetings. Welsh speakers welcomed but not essential.

The main duties of the post require attendance at all meetings of the Council, preparing agendas, taking minutes, dealing with all correspondence, actioning the council’s decisions, keeping parts of our website up to date and acting as the Council’s responsible financial officer maintaining all financial records.  The role will also involve liaison with the council’s Consultant Accountant regarding financial matters and supervising the work of the Assistant Clerk.

Successful candidates will preferably be CilCA qualified, but consideration will be given to suitable candidates willing to study for this.

Application is by CV and covering letter.

Further details and job description are available from Mrs. J Hopkins (Assistant Clerk) email: [email protected] or on 02920 842 213.

Closing date for applications: Monday 18 March 2024.

Interviews will be held on week beginning Monday 25 March 2024.

Click here to download a person specification and job description


 

Uwch Clerc & Swyddog Ariannol Cyfrifol (Rh/A)

Cyngor: Cyngor Cymuned Radur a Threforgan

Sir: Caerdydd

Cyflog: Pwynt graddfa NJC 24 i 28 (£33,024 to £36,648) pro-rata.

Mae Cymuned Radur a Threforgan am benodi unigolyn hunanysgogol a threfnus a fydd yn gallu dod â phrofiad i’r swydd o Uwch Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol.

Swydd ran amser o 23 awr yr wythnos yw hon, yn gweithio’n bennaf o’n swyddfa yn Hen Ysgoldy’r Eglwys (Radur) ond gyda pheth gweithio gartref yn cael ei ganiatáu, yn amodol ar anghenion busnes y Cyngor a gyda rhai cyfarfodydd nos rheolaidd. Croesewir siaradwyr Cymraeg ond nid yw’r gallu i siarad yr iaith yn hanfodol.

Mae prif ddyletswyddau’r swydd yn gofyn am bresenoldeb yn holl gyfarfodydd y Cyngor, paratoi’r agendâu, cymryd cofnodion, ymdrin â phob gohebiaeth, gweithredu penderfyniadau’r cyngor, cadw’r wefan yn gyfredol – a gweithredu fel swyddog ariannol cyfrifol y Cyngor tra’n cynnal yr holl gofnodion ariannol. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys cysylltu â Chyfrifydd Ymgynghorol y cyngor ynglŷn â materion ariannol a goruchwylio gwaith y Clerc Cynorthwyol.

Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gymwysedig i safon CiLCA (Tystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cynghorau Lleol), ond rhoddir ystyriaeth i ymgeiswyr addas sy’n barod i astudio ar gyfer hyn.

Rhaid gwneud cais am y swydd drwy CV a llythyr atodol.

Mae manylion pellach a disgrifiad swydd ar gael gan Mrs J Hopkins (y Clerc Cynorthwyol): e-bost: [email protected] neu ar 02920 842 213.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llyn 18 Mawrth 2024.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Dydd Llyn 25 Mawrth, 2024.

Cliciwch yma i lawrlwytho manyleb person a disgrifiad swydd